1.
D A
Na tweeëntwintig  jar en in dit  leven 
D A
maak ik het testa ment  op van mijn  jeugd 
G A D
Niet  dat  ik geld of  goed  heb weg te  geven 
G A
Voor slimme  jon gen heb ik  nooit  gedeugd 
D A
Maar ik  heb  nog wel wat mooie ide alen 
D A
Goed van snit, hoewel ze  uit  de mode  zijn 
G A D
Wie ze  heb  ben wil die  mag  ze komen  hal en 
G A D
Vooral  jonge  mensen  vin den ze nog  fijn  
Em F#
Aan mijn  broer tje, dat zo graag wil gaan stu de ren 
Bm F#
Laat ik met plezier ’t a dres  na van mijn  kroeg 
Bm G E
Waar ik te veel  dronk om een  vrouw  te impo ne ren 
A D A
En daar na  de klappen  kreeg  waarom ik  vroeg 
D A
En dan  heb  ik nog een stuk of wat vrien din nen 
D A
Die wel opgevoed en  zeer  verstandig  zijn 
G A D
En waar mee  je dus geen  don  der kunt  be ginnen 
G A D
Maar mis schien  krijgt iemand  an ders ze wel  klein  
2.
D A
Voor mijn  neef je zijn mijn onvervulde  wen sen 
D A
Wel wat kinderlijk, maar  ach,  ze zijn zo  diep 
G A D
Ik be hoor de immer  tot  die groep van  men sen 
G A
Voor wie ’t ge luk  toch altijd  har der liep 
D A
Aan mijn  vrien den laat ik gaarne het ver mo gen 
D A
Om verliefd te worden  op  een meisjes lach 
G A D
Zelf  ben  ik helaas een  keer  teveel be dro gen 
G A D
Maar  wie  het eens pro be ren wil die  mag  
Em F#
Mijn vrien din netje ik laat jou alle  nach ten 
Bm F#
Dat ik tranen om jouw  on trouw heb ge stort 
Bm G E
Maar ont houd  dit wel, ik  zal  geduldig  wach ten 
A D A
Tot ik  lach,  omdat jij  ook  belazerd  wordt 
D A
En de  le raar die mij altijd placht te  drei gen 
D A
Jongen, jij komt nog op  het  verkeerde  pad 
G A D
Kan te vre den zijn en  hoeft  niets meer te  krij gen 
G A D
Dat wil  zeg gen, hij heeft  toch  gelijk ge had  
3.
D A
Voor mijn  ou ders is het album met de  plaat jes 
D A
Die zo vals getuigen  van  een blijde  jeugd 
G A D
Maar ze  to nen niet de  zout eloze  praat jes 
G A
Die een  kind  opvoeden in  eer  en deugd 
D A
En  ver der krijgen z’ alle dwaze  din gen terug 
D A
die ze mij teveel ge leerd  hebben die  tijd 
G A D
Ze  kun nen mij ten slot te ook niet  dwin gen 
G A D
Groot te  wor den, zonder  diep  berouw of  spijt  
Em F#
En dan  heb  ik nog enkele goede  vrien den 
Bm F#
Maar die hebben al  ge noeg van mij ge had 
Bm G E
Dus ik  gun  ze nu het  loon  dat ze ver dien den 
A D A
Alle  drank  die ze van  mij  hebben ge jat 
D A
Verder  niets,  er zijn alleen nog een paar  din gen 
D A
Die ik houd, omdat geen  mens  er iets aan  heeft 
G A D
Dat  zijn  mijn goede  jeugd herinne rin gen 
G A D
Die  neem  je mee  zo  lang je verder  leeft